Напечатать документ Послать нам письмо Сохранить документ Форумы сайта Вернуться к предыдущей
АКАДЕМИЯ ТРИНИТАРИЗМА На главную страницу
Образ будущего

От Редакции АТ
Проект за нов социално-икономически строй

Oб авторе


Ако умът ти разсъждава, ще попиташ кои сме ние?
Кои сме ние?
Питай зората, питай гората, питай вълната,
питай бурята, питай любовта.
Питай земята, страдащата земя и любимата земя.
Кои сме ние? Ние сме земята.

Индианците маи


Съвременният свят е устроен по такъв начин, че експлоатира безогледно ресурсите на планетата, непрекъснато генерира военни заплахи и в края на краищата води към световната катастрофа и унищожението на цялото човечество. За да се избегне такава участ, за да се изгради свят без войни и без дългове, е нужна принципна промяна в общественото устройство и в мотивите за икономическа и политическа дейност.


Целта на настоящия проект е да замени съществуващия в света модел, чиито движещи сили са алчността и страхът, с нова система, чиито движещи сили ще бъдат творчеството и любовта. За да успеем да съхраним майката-Земя и да предотвратим катастрофата на човечеството.


Основни цели


Обезпечаване на всеки гражданин на Земята с правото на съществувание и с условията, необходими за съществуване: храна, вода, покрив, образование, медицинска помощ, безопасност, условия за творчески труд.

Постепенно създаване на условията, когато свободното развитие на всеки е условие за свободното развитие на всички.


Път за реализация на проекта


1. Финансова система

1. Създаване на Единна централна банка (ЕЦБ), чиито равноправни акционери са всички граждани на Земята от деня на тяхното раждане.

2. Въвеждане на единна валута, която да се намира под контрола на ЕЦБ. Предвижда се следващият етап от развитието да бъде премахване на наличните пари и да се премине към безналични разплащания.

3. Всяка държава ще получава ежемесечен бюджет, утвърден от Световно правителство.

4. Ще бъдат ликвидирани всички дългове – държавни, междудържавни, между юридически лица и между гражданите. Никой вече няма да има възможност да задлъжнява – нито държавите, нито гражданите, нито компаниите.

5. ЕЦБ разполага с неограничен капитал.

6. ЕЦБ купува и става 100% собственик на всички финансови институции, застрахователни организации, пенсионни фондове, а също така на всички ресурсо-добиващи фирми (ресурсите на Земята принадлежат на всичките хора на Земята), инфраструктурни компании, енергоразпределителни компании, атомните електроцентрали, космическия отрасъл, телекомуникациите, здравните заведения, образователните институции, фармацевтичните фирми, всичките частни и обществени земи, всички фирми, занимаващи се с хазарт.

Всички гореизброени организации, купени от ЕЦБ, ще бъдат non-profitable.

Хазартът ще бъде разрешен, но ще се реализира само от една световна хазартна фирма – собственост на ЕЦБ - и то само по електронен път.

Нотариалната дейност се извършва само от ЕЦБ. Наследственото право се запазва, таксата е 10%.

7. Функциониране на ЕЦБ и стопанската дейност.

- няма лихви;

- няма данъци;

- няма митници;

- осигурява се свободно движение на хора и стоки;

- налагат се само следните такси:

(а) 4% върху влоговете

(б) 10% върху всяка банкова трансакция

(в) 10% върху наследството.

- ЕЦБ ще определя субсидии за важни отрасли, например селското стопанство и иновациите.

8. Всеки човек ще има една сметка, един телефон, един банков офицер, един личен лекар.


2. Държавно устройство

1. Учредява се Световно правителство. То се състои от 12 министри и 1 президент, в това число 3 вицепрезиденти: 1 в хуманната област, 1 в силовата област и 1 в икономическата област. Мандатност: 7 години.

2. Всяка държава ще има същото устройство.

3. Държавният служител ще има много висок статус и неприкосновеност, както и голяма лична отговорност.

4. Избиране на държавните служители.

Всички държавни служители се избират чрез конкурс по следните критерии: рейтинг по ефективността от предишната месторабота, здравен и интелектуален ресурс, проверка чрез детектора на истината. При еднакви оценки за двама кандидати се провежда компютърен избор. Служителят няма право да прескача стъпала в йерархията.

5. Всеки държавен служител се проверява с детектор на истината на всеки три месеца. При най-малка злоупотреба му се отнема целият финансов ресурс, лишава се от свобода и се задължава да работи в полза на обществото.

6. Всички партии се самозакриват.


3. Правна система

1. Всички свидетели се явяват като анонимни и след проверка с детектора на истината. При подозрение освен всички други доказателства окончателна юридическа сила имат показанията на детектора на истината. Новата конституция на света, която ще бъде единнна за всички държави, ще даде право на всеки гражданин и компания да си защити правата с помощта на обществени органи извън съдебната организация. Всеки съдия, допуснал неправомерно решение, ще бъде след обществена процедура уволняван и лишаван от финансовия му ресурс.

2. Адвокатите са само държавни служители.

3. Отменя се смъртното наказание.


4. Армия

1. Има само една армия, която е държавна, няма частни въоръжени сили, както и частни охранителни фирми.

2. Основни задачи пред армията:

- борба със стихии, пожари, външни заплахи за земята – астероиди, комети

- борба срещу опити за местен феодализъм

- усвояване на близкия и далечния космос.


5. Полиция

1. Вътрешната служба за безопасност на всеки три месеца проверява своите служители с детектора на истината.

2. Всеки човек трябва да знае телефона на своя участъков полицай.

3. Задача на полицията е да осигурява безопасността на хората и тяхното имущество.

4. Създава се Международна полицейска координационна мрежа.

5. Следствието и прокуратурата са към полицията.


6. Образование

1. Образованието е всеобщо и безплатно. Средното е задължително. Висшето е конкурсно.

2. Всеки човек има право да получи безплатно дистанционно образование.


7. Здравеопазване

1. Здравеопазването е безплатно.

2. Болниците не са търговски предприятия.


8. Култура

1. Културната сфера е бюджетна, но в нея се разрешава и частна дейност.

2. Забранява се разпространението на културни продукти, които съдържат агресия, насилие.

3. Осигурява се безплатен и общодостъпен интернет.

4. Средствата за масова информация са обществени, национални и частни. Ограничава се дейността на жълтата преса.

5. Телекомуникациите са безплатни.


9. Социално обезпечаване

1. Безработните получават 70% от минималнната заплата за всяка страна. Социално слабите – 50%.

2. Пенсионното обезпечаване е бюджетно – 70% от минималната заплата за всяка страна.


10. Държавен бюджет

1. Държавният бюджет е едногодишен.

2. Държавният бюджет има планиране за 3, 5 и 20 години.

3. Съставя се от всичките министерства и се утвърждава от ЕЦБ.


11. Неравенство

1. Максималното отношение между минималната и максималната заплата е 1:33.


12. Наука

1. Науката е 100% бюджетна дейност.


13. Патентно право

1. Патентното ведомство е на директна неограничена издръжка от ЕЦБ.

2. Всичките утвърдени проекти са достъпни за всички компании по света без право на монопол за ползване.

3. Изобретателите получават своето възнаграждение от икономическия и екологичния ефект при внедряването на изобретението.


14. Пазар

1. Вместо външнотърговските организации се създава Справедлива Търговска Организация, в чиято основа е положен принципът да се отчитат разликите във физическите (природните) икономически условия. Да се конкурират трябва не териториите и климатичните условия, а хората и техните творчески способности.

2. Всичките митнически такси в международната търговия се пресмятат при отчитане на този принцинп.


15. Стопанска дейност

1. Компаниите съществуват само като акционерни дружества и имат само една банкова сметка.

2. Всичките съдебни процедури между компаниите се решават в ЕЦБ, а не в съда.


16. Земя

1. Земята се обработва се съгласно научни и екологични технологии, забранява се използването на ГМО и химикали. Повсеместно внедряване на биосферносъвместими технологии.

2. Земята се районира според биогеоценозите – клетките на Земята. Обект на управлението ще бъде не територията, а живата клетка на Земята.

3. Възможно е да се отдава земя на трудови колективи за безсрочно ползване.

4. Обработващите земята имат право на субсидии от ЕЦБ.


17. Енергетика

1. Поетапно в къси срокове се закриват всички атомни електроцентрали. Атомната енергия може да се използва само под критичната маса, върху основата на U238 и Th. U235 се използва само за усвояване на космоса.

2. Стимулират се всички възобновяеми източници на енергия, както и всички нови технологии за производство на електричество от етера (физическия факуум) и студеният ядрен синтез.


18. Процедура на прехода

1. ООН се трансформира в постоянно действащ световен двукамарен парламент (висш законодателен орган). Той изготвя и утвърждава нова конституция на света.

- Всяка държава в долната камара има представители пропорционално на броя на своето население, избирани и делегирани в ООН от гражданите на съответната държава, а в горната камара – по един представител.

- Всичките решения във всяка камара се приемат с мнозинство от 2/3.

2. ООН открива представителства във всички държави и под техен контрол се избират нови правителства на всяка държава.

3. ООН установява единни критерии за броя на държвните служители, в различните министерства, с ясни професионални характеристики и задължения.

4. ООН измбира световното правителство, учредява и избира ръководството на ЕЦБ.


Авторите на проекта призовават всичките граждани на човешката цивилизация да проявят добра воля и да осъществят ненасилствен преход към новата организация на живота на Земята. Да оставим зад гърба си Епохата на разединения свят и да тръгнем към Съюза на държавите от епохата на Световното обединение.

Ние сме само клетки в един уникален организъм – човешкия род, а Човечеството е част от живата планета Земя. Нашите врагове са нашият страх и незнание.


 

Международен научен колектив.

Москва


От Редакции АТ, Проект за нов социално-икономически строй // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17376, 20.03.2012

[Обсуждение на форуме «Публицистика»]

В начало документа

© Академия Тринитаризма
info@trinitas.ru